Urbanismo

Playa de Riazor año 2002

Buscador general

usted está en: detalle entidad

Servizo Municipal de Urbanismo

Descrición

SERVIZO DE URBANISMO

 

Os departamentos que compoñen a Área de Urbanismo son:

 • Servizos xerais
 • Plan
 • Xestión
 • Licenzas e disciplina
 • Aperturas e actividade
 • Conservación da edificación

 

Servizos xerais

Divídese nas seguinte unidades funcionais:

 • Oficina de Información e Rexistro
 • Unidade de Xestión Económico-Orzamentaria
 • Sección de patrimonio de solo
 • Topografía

Trámites:

 • Contratos menores (anuncios de licitación)
 • Reversión de parcelas expropiadas
 • Solicitude de compra por colindancia de parcelas sobrantes
 • Solicitude de información de propiedades municipais

 

Plan

Mantén actualizado o Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), controla o deseño e a tramitación dos novos desenvolvementos urbanísticos, así como a emisión de informes relacionados coas determinacións e aplicación del.

Trámites:

 • Estudos de detalle
 • Informe de distancia entre dous puntos
 • Plans de sectorización
 • Plans especiais
 • Plans parciais

Xestión

Estudo, redacción e tramitación dos expedientes de xestión e execución do plan.

Trámites:

 • Cambio de sistema de actuación
 • Compensación
 • Concesión de obra urbanizadora
 • Concerto
 • Cooperación
 • Expropiación urbanística
 • Modificación da delimitación do ámbito dos polígonos
 • Ocupación directa
 • Proxecto de urbanización
 • Solicitude de cédulas, certificados ou informes

 

Licenzas e disciplina

Tramitación dos expedientes de licenzas urbanísticas de restablecemento da legalidade.

Trámites:

 • Licenza de cambio de uso
 • Licenza de demolición
 • Licenza de obra maior
 • Licenzas obra menor ou de tramitación abreviada
 • Licenza de parcelación ou segregación
 • Licenza de primeira ocupación

 

Aperturas e actividade

Expedientes relacionados coa concesión de licenzas para a implantación e o exercicio de actividades.

Trámites:

 • Cambio de titularidade de actividade clasificada
 • Cambio de titularidade de actividade inocua
 • Cambio de titularidade de garaxe
 • Cambio de titularidade hostalería
 • Licenza de apertura actividade clasificada
 • Licenza de apertura de garaxe
 • Licenza de apertura inocua
 • Solicitude de información sobre usos de local comercial
 • Solicitude de información sobre usos de local de hostalería

 

Conservación da edificación

Control e vixilancia dos inmobles sitos no termo municipal, xestiona expedientes de deficiencias e ruínas.

Trámites:

 • Expediente de deficiencias
 • Expediente de ruína

 

En todos os departamentos que compoñen a Área de Urbanismo, ademais dos trámites citados anteriormente, pódese solicitar:

 • Venda de planos
 • Copia de expediente
 • Vista de expediente
 • Cita con técnico

 

 

 

CONSULTA E VENDA DE PLANOS

 

Documentación:

 • Impreso de solicitude xeral indicando o ano de construción, o promotor e a rúa na que está situado o edificio (pódese recoller na oficina de Rexistro de Urbanismo ou nas do Rexistro Xeral Municipal).
 • Aboamento da taxa (Ordenanza fiscal nº 1, epígrafe 1.1).

Lugar de tramitación: Rexistro de Urbanismo.

Localización dos expedientes:

 • Expedientes ata o ano 1970 (incluído): Arquivo Palacio Municipal
 • Expedientes a partir do ano 1971 (incluído): Arquivo Urbanismo

 

 

 

SOLICITUDE DE CITA CUN TÉCNICO

Pódese solicitar a través de dúas vías:

Horario

Inverno (setembro a xuño):

Luns a venres de 08.00 h a 14.00 h.

Verán (xullo e agosto):

Luns a venres de 08.00 h a 13.30 h.

Semana grande (primeira completa despois do primeiro domingo do mes de agosto):

Luns a venres de 08.00 h a 12.30 h.

Registro I.T.E.

Puede ver las ITEs que hay asociadas a un propietario (necesario certificado digital) o bien acceder sólo al estado de una en concreto (sin certificado)

Urbanismo en red

Visor del planeamiento vigente y consulta de información.

Contacte con nosotros

981  184  200

Si lo prefiere, envíenos un correo con su consulta.

Para leer los documentos...

Para poder leer los documentos de este especial necesita descargar el lector gratuito de PDF.

Ayuntamiento de A Coruña - Plaza de María Pita, 1. 15001 A Coruña.